Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı
Mesleki Gelişim Eğitimleri
Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı

Eğitimin Amacı

Bu program, küreselleşen dünya ekonomisindeki önemi giderek artan finansal piyasaların ve finansal akımların işleyiş sekline hâkimiyet,  bu piyasalarda yönetsel kararlar verme ve analitik düşünce yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır.


Eğitim İçeriği

Finansmanın Temeli

 • Finansal Yapı, Tanımı, İsleyişi, Etkileyen ve Etkilenen Faktörler
 • Finansal Amaçlar ve Fonksiyonları
 • Finansman Yöneticilerinin Görevleri
 • Finansal Yönetime Giriş, Finans Fonksiyonu, Finansal Yönetimin Temel Fonksiyonları 
 • Finansal Kontrol
 • Dupont Mali Kontrol Sistemi 

Tek Düzen Hesap Planı ve Muhasebe Sisteminin İşleyişi

Temel Mali Tablolar

 •  Mizan
 •  Bilanço
 •  Gelir Tablosu
 •  Satışların Maliyeti Tablosu
 •  Nakit Akım Tablosu
 •  Özvarlık Değişim Tablosu
 •  Yardımcı Mali Tablolar
 •  Fon Akım Tablosu
 •  Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu
 •  Maddi Duran Varlık Değişim Tablosu
 •  Kar Dağıtım Tablosu
 •  Mali Tablolarda Aktarma-Arındırma-Düzeltme İşlemleri
 •  Kur Farkları
 •  Finansman Giderleri
 •  Reeskontlar ve Karşılıklar
 •  Stoklar ve Değerleme Yöntemleri
 •  Duran Varlıkların Değerlemesi
 •  Sorunlu Alacaklar
 •  Bilanço Dışı Taahhüt ve İşlemler
 •  Diğer Düzeltme İşlemleri
 •  Türk Muhasebe Standartları İle İlgili Önemli Yenilikler
 •  TMS’de Grup Şirketleri Kavramı ve Mali Tabloların Konsolide Edilmesi
 •  Kur Değişim Etkilerinin Yansıtılması
 •  TMS’de Bilançolarda Değerleme Kavramı ve Gerçeğe Uygun Değer Yaklaşımı
 •  TMS’de Dönem Sonu Hesapların ve Mali Tabloların Dönüşümü
 •  Diğer Önemli Yenilikler

Neden ve Kimin İçin Finansal Analiz

Finansal Analizi Çevreleyen Önemli Faktörler

 •  Sektörel, Konjonktürel ve Mevsimsel Etkiler, Farklılıklar
 •  Büyüme-Karlılık-Nakit Akışı İlişkisi
 •  Nakit Ve Tahakkuk Bazlı Hareketler, Büyüklükler
 •  Kara Geçiş Analizi, Kayıp ve Kazançlar Hangi Aşamada Nasıl Oluşuyor
 •  Esas Faaliyet Karı (EBIT), Vergi Faiz ve Amortisman Öncesi Kar (EBITDA),
 •  Faaliyet Sonucu Yaratılan Nakit Ve Serbest Nakit Akışı (FCF)
 •  Temel ve Yardımcı Mali Tablolar Aracılığıyla Şirketi Anlamak, Geleceği Okumak
 •  Yatay ve Dikey Analiz, Trend Ve Oran Analizleri

Finansal Analiz Örnek Olay Çalışması

 •  Konfeksiyon Üretimi Ve Pazarlaması Şirketi
 •  Mobilya-Ev Tekstili Üretimi Pazarlaması Şirketi
 •  Otomotiv Yan Sanayi Şirketi

Finansal Matematik Uygulamaları

 •  Faiz Kavramı, Türleri, Uygulamaları
 •  Kaynak Maliyeti Hesaplamaları
 •  Eşit Taksitli Ödemeler (Annüite)
 •  Ticari Krediler ve Tüketici Kredileri
 •  Eşit ve Eşit Olmayan Taksit Sistemleri
 •  İhracat Finansmanında Exim ve Döviz Kredilerinin Maliyet Analizleri
 •  NBD, İVO Uygulamaları Ve Kullanım Alanları
 •  Alternatif Finansal Kaynakların Değerlemesi
 •  Finansal Kiralama – Kredi Karşılaştırması
 •  Faktoring İşlemleri – Kredi Karşılaştırması
 •  Menkul Kıymetler Matematiği
 •  Bono/Tahvil Fiyatlaması
 •  Hisse Senedi Değerlemesi
 • Finansal Performans Ölçümü ve Kıyaslama (Benchmarking)
 •  Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) ile Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Oluşumu
 •  Yönetim Bazlı Bilanço ve Gelir Tabloları
 •  Temel Performans Göstergeleri (KPI), Oluşumu, Yorumlanması
 •  Ürün ve Müşteri Bazlı Maliyet, Karlılık Analizleri
 •  Bir Temel Performans Göstergesi Olarak Ekonomik Katma Değer (EVA) Analizi ve Uygulaması 

Finansal Planlama

 • Nasıl ve Kimin İçin Finansal Planlama,
 •  Finansal Planlamada Kullanılan Araçlar Ve Tahmin Yöntemleri
 • Nakit Planlaması Ve Nakit Bütçeleri İle Kısa Süreli Finansal Yönetim
 • Proforma Tabloların Hazırlanması
 • Proforma Bilanço
 • Proforma Gelir Tablosu
 • Proforma Fon Akım Tablosu
 • Proforma Nakit Akım Tablosu 

Şirket Değerlemesi

 • Sermaye Maliyeti, Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti ve Hesap Yöntemleri
 • Şirket Değerlemesinde Başlıca Yaklaşımlar
 • Endüstri Çarpanları Yaklaşımı
 • Net Aktif Değeri Yaklaşımı
 • Nakit Akışlarının Bugüne İndirgenmesi (DCF( Yaklaşımı)  
 • Proforma Tablolar Yardımıyla Finansal Planlama Örnek Çalışması  
 • Şirketinin Şirket Değerinin Hesaplanması (DCF Yöntemi)    

İşletme Sermayesi Yönetimi

 • Nakit Planlaması ve Yönetimi
 • Stok Planlaması ve Yönetimi
 • Alacak Planlaması ve Yönetimi
 • Ticari Borç/Alacak-Mali Borç İlişkisi
 • Alacak Tahsil/Yönetim Politikaları
 • İyi ve Kötü Alacakların Sınıflandırılması
 • Müşteri Skorkart İşlemleri
 • Marjinal Müşterilerden Vazgeçme Kararı   
 • Kampanya Uygulama Kararı Ve Maliyetlerinin Tespiti

Yatırım Planlaması ve Sermaye Bütçelemesi

 • Fizibilite Etüdü Hazırlanması Ve Kullanılan Teknikler
 • Proje Değerlendirme Yaklaşımları Analizi
 • NBD
 • İVO
 • Karlılık Endeksi
 • Geri Ödeme Süresi
 • Fizibilite Etüdü Ve Proje Değerlendirme Örnek Çalışması 
 • Proje Finansmanı
 • Proje Değerlendirmede Finansal Modelleme (Excel Üzerinde)
 • AB Proje Yaklaşımı, Çerçeve Programları, Katılım Öncesi Fonlar

Finansal Kaynakların Saptanması ve Yönetimi

 • Satıcı Kredileri (Ticari Borçlar)
 • Banka Kredileri
 • Kredi Başvuru Dosyası Hazırlığı
 • Kredi Tekliflerinin Bankalarca Değerlendirilmesi
 • Kredi Puanlama (Scoring), Derecelendirme (Rating)
 • Teminat Yönetimi, Teminat Mektupları (Garanti, İpotek, Diğer Teminatlar)
 • Basel II Sürecinde Derecelendirme
 • Kredilerin Sınıflandırılması Ve Türleri
 • Kısa Vadeli Krediler
 • Orta/Uzun Vadeli Krediler
 • Alternatif Finansman Teknikleri
 • Leasing / Factoring / Forfaiting

Risk Yönetimi

İşletmelerde Total Risk Yönetimi (ERM) Süreci

 • Finansal Risk Türleri, Saptanması Ve Ölçülmesi İlkeleri
 • Riske Maruz Değer (Var), Ekonomik ve Yasal Sermaye Kavramları
 • Stress-Testing
 • Sigorta, Bilanço Yönetimi ve Hedging Teknikleri Aracılığıyla Finansal Risklerin Yönetilmesi
 • Kur Riski Yönetimi- Örnek Çalışma
 • Faiz Oranlarının Oluşumu ve Faiz Riski Yönetimi
 • Likidite Riski Yönetimi
 • Döviz Kurlarının Oluşumu Ve Spot İşlemler     

Türev Araçlar

 • Vadeli Piyasalar Ve İşlemlerin Özellikleri
 • Forward İşlemleri Ve Forward Kur Uygulamaları
 • Future Kontratlar
 • Döviz Kuru Kontratları
 • Faiz Oranı Kontrat Uygulamaları
 • İzmir Vadeli İşlemler Borsası Ürünleri
 • Opsiyon İşlemleri
 • Dövize Dayalı Opsiyonlar
 • Faiz Opsiyonları
 • Bankalarda Müşteriye Yönelik Opsiyon Uygulamaları (DCD - RDCD)
 • Swap İşlemleri
 • Faiz Swapları
 • Kur Swapları
 • Cap/Floor İşlemleri
 • FRA’ler
 • Finansal Türevlerin Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanımı
 • Uluslararası Ticaretin Finansmanı ve Risk Yönetimi
 • Uluslararası Ticaretin Finansmanı
 • İthalat-İhracat Öncesi Finansman
 • Uluslararası Finansmanda Ödeme Şekillerine İlişkin Finansman
 • Uluslararası Finansmanda Bankalara İlişkin Finansman
 • Dış Banka Prefinansmanı
 • İhracat Kredi Kurumları Kredileri
 • Dış Finansal Kiralama (Cross Border Leasing)
 • İhracat İthalat Sonrası Finansman
 • Uluslararası Factoring
 • Forfaiting
 • Bağlı İşlemler–Karşı İşlemler (Counter Trade-Barter / Switch / Buy Back / Off-Set)
 • Uluslararası Finansal Kuruluşları Kredileri ve Kullanış Biçimleri
 • Uluslararası Ticarette Diğer Risklerin Yönetimi
 • Mala İlişkin Riskler
 • İhracatçı Riskleri / İthalatçı Riskleri
 • Ödemeye İlişkin Riskler
 • Diğerleri ( Ticari Risk / Reklamasyon Riski / Politik Risk / Transfer Riski / Mali Risk / Dokümantasyon Riski vs )

Kimler Katılabilir?

Muhasebe ve Finans departmanı uzmanı ve yöneticileri, kurumların finansmandan sorumlu yönetim kurulu üyeleri, girişimciler


Eğitim Sonunda Verilecek Belge

Eğitime en az %70 oranında katılım zorunludur. Devam zorunluluğunu yerine getiren katılımcılar, eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde "Eğitim Sertifikası / Kurs Bitirme Belgesi", başarılı olamamaları halinde ise "Katılım Belgesi" almaya hak kazanacaklardır.


Eğitim Süresi

8 Gün


Eğitim Günleri

Pazartesi - Çarşamba - Cuma - Cumartesi - Pazar


Eğitim Saati

Hafta içi 19:00 – 22:00

Hafta sonu 10:00 – 18:00


Eğitim Yeri

Haliç Yerleşkesi


Eğitim Ücreti

3000 TL + %8 KDV 


Banka Hesap Bilgilerimiz

Hesap Sahibi: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İktisadi İşletmesi

Banka: Vakıfbank

Şube: Demirciler Sitesi-Topkapı Şubesi

Müşteri No: 445001716652

Hesap No: 00158007301990535

IBAN: TR51 0001 5001 5800 7301 9905 35

  • https://fsmsem.fsm.edu.tr/resimler/upload/Finansal-Yonetim2016-08-11-10-33-34am.jpg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi