Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Medeniyet Akademisi Başlıyor
Haberler
Medeniyet Akademisi Başlıyor

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİSÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ VE MEDENİYET DERNEĞİ MEDENİYET AKADEMİSİ PROJESİ

(31.03.2018-19.05.2018  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi)

 

TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ ARAŞTIRMALARI

  1. İSLAMİ İLİMLER VE İSLAM TARİHİ LİTERATÜRÜ

1. Hafta (31.03.2018): Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Hayatı Işığında İslamı Nasıl Anlamalıyız?

2. Hafta (07.04.2018): İtikadi Mezheplerin Ortaya Çıkış Sebebi, Ehli Sünnet ve-l Cemaat Anlayışı ve Fırkalar  

Literatür:

Müslümanların Tarihi (5 Cilt), Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Beyan Yayınları

İslam’da İki Ana Kaynak: Kitap ve Sünnet, M. Asım Köksal, TDV Yayınları

Çağdaş İslam Düşüncesi ve Kur’ancılık, Mustafa Öztürk, Ankara Okulu Yayınları

İslam Düşüncesinin Yapısı, Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları

Islam Dusuncesi Tarihi, Mian Muhammed Serif, Insan Yayinlari

İslam Tarihi (3 Cilt), Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi Efendi, Ötüken Neşriyat

Tasavvuf Kültüründe Hadis, Muhittin Uysal, Ensar Neşriyat

Kelam İlmi ve İslam Akaidi, Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları

Mezhepler Tarihi, Muhammed Ebû Zehra, Ağaç Kitabevi Yayınları

              Dr. Öğr. Görevlisi İlhami ORUÇOĞLU (Uludağ Üniversitesi)

 

  1. FİKRİYAT TEMELLERİMİZ

3. Hafta (14.04.2018): Kelam, Felsefe ve İrfan Bağlamında İlmî Anlayışlar; Filozoflar, Meşşailik, Mutezile ve İşrakilik

4. Hafta (21.04.2018): Tasavvufta Ekolleşme, Tasavvufun Sosyal, Askerî ve İktisadî Hayattaki Rolü

Literatür:

Kelam, Serafettin Golcuk, Suleyman Toprak, Tekin Kitabevi

Tasavvufa Giriş, Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Sufi Kitap Yayınları

Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyri Risalesi, Abdülkerim Kuşeyri, Dergah Yayınları

Tasavvuf, Mahir İz, Kitabevi Yayıncılık

İslam Felsefesine Giriş, Richard Taylor, Peter Adamson, Küre Yayınları

İslami İlimlere Giriş, Hasan Hanefi , İnsan Yayınları

Sorun Nedir, Teoman Duralı, Dergah Yayınları

Şeyh-i Ekber İbn Arabi Düşüncesine Giriş, Mahmut Erol Kılıç, Sufi Yayınları

Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Mustafa Kara, Dergah Yayınları

Dört Kapı Kırk Eşik, Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları

Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları Tarihi, Hicabi Gülgen, Emin Yayınları

            Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

 

  1. OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN KLASİK ÇAĞI

            5. Hafta (28.04.2018): Osmanlı Beyliği; Gazâ, Uc Toplumu ve Kültürü

            6. Hafta (05.05.2018): Osmanlı’nın Dünya Devleti Oluşu

Literatür:

Devlet-i Aliyye I, Halil İnalcık, İş Bankası Kültür Yayınları

Erken Dönem Osmanlı Devleti’nin Yapısı, Heath Lowry, Bilgi Üniversitesi Yayınları

İki Cihan Âresinde, Cemal Kafadar, Birleşik Yayınevi

Osmanlı İmparatorluğu’nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Halil İnalcık vd., Eren Yayıncılık

Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, Suraiya Faroqhi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Osmanlı Medeniyeti, Derleme, Klasik Yayınları

Türk Tarihinde Osmanlı Asırları, Samiha Ayverdi, Kubbealtı Neşriyat

             Dr. Öğr. Görevlisi Hilmi KAÇAR (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

            Dr. Öğr. Görevlisi Hilmi KAÇAR (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

 

  1. TANZİMAT, BATILILAŞMA VE MODERN TÜRKİYE

               7. Hafta (12.05.2018): Tanzimat Nedir? Tanzimat’ın Uygulanması, İç ve Dış Tepkiler

               8. Hafta (19.05.2018): Modern Türkiye’nin Doğuşunun Tarihsel Tahlilleri

Literatür:

Tanzimat, Halil İnalcık, İş Bankası Kültür Yayınları

İslâm’da Modernleşme, Bedri Gencer, Doğu Batı Yayınları

Din ile Modernleşme Arasında, İsmail Kara, Dergâh Yayınları

Modern Türkiye’nin Doğuşu, Bernard Lewis, Türk Tarih Kurumu

Osmanlı’da Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma, Kemal H. Karpat, İmge Kitabevi

Misak-ı Millî’den Lozan’a, Mustafa Budak, Küre Yayınları

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İlber Ortaylı, Alkım Yayınevi

Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme, Bilal Eryılmaz, İşaret Yayınları

Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

 

BATI MEDENİYETİ ARAŞTIRMALARI

  1. KLASİK BATI DÜŞÜNCESİ

 

      1. Hafta (31.03.2018): Felsefe’nin Temel Kavramları, Platon, Sokrates ve Aristotales: Mantık,Metafizik, Sanat, Ahlak, Politika

2. Hafta (07.04.2018): Klasik ve Modern Batı Felsefesi

Literatür:

İdealar Kuramı, Ahmet Cevizci, Paradigma Yayınları

Felsefe Sözlüğü, Ahmet Cevizci, Paradigma Yayınları

Felsefe Tarihine Giriş, Ahmet Cevizci, Paradigma Yayınları

Felsefe Tarihinin Sorunları, Berndrant Russell, Kabalcı Yayınları

Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, Francis E. Peters, Remzi Yayınları

Niçin Felsefe, Lokman Çilingir, Ankara Okulu Yayınları

Batı Felsefesi Tarihi, Macit Gökberk, Remzi Kitabevi

Antik Yunan’da Felsefe, Tuncay Saygın, Doğu Batı Yayınları

Düşünce Tarihi, Theodor Oizermann, Amaç Yayınları

Eflatun’un Devlet Görüşü, Mehmet Karasan, M.E.B

Felsefeye Giriş, Takiyettin Mengüşoğlu, Remzi Yayınevi

Dr. Öğr. Görevlisi Muhammet İkbal BAKIR ( İbn Haldun Üniversitesi)

 

  1. AVRUPA’NIN SİYASİ TARİHİ

 

3. Hafta (14.04.2018): Avrupa’da Feodal Düzen Öncesi Siyasi Erk ve Feodalitenin Çöküşünü Hazırlayan Sebepler

4. Hafta (21.14.2018): Tarihsel ve Aktüel Anlamıyla Demokrasi

Literatür:

            Ana Hatlarıyla Siyasi ve Kültürel Avrupa, Veli Şirin, Biyografi.net Yayınları

            Avrupa Tarihi, Norman Davies, İmge Yayınları

            Kısa Avrupa Tarihi, Osman Karatay, Kitabevi Yayınları

            Orta Çağ Avrupa Tarihi, Muammer Gül, Bilge Kültür Sanat

            Avrupa Tarihi, J.M. Roberts, İnkılap Kitabevi

            Din, Devlet, Demokrasi, Taha Parla, Metis Yayınları

             Demokrasi, Bernard Crick, Dost Kitabevi

Prof. Dr. Zeki Parlak (Marmara Üniversitesi)

 

  1. AVRUPA’DA RÖNESANS VE AYDINLANMA

 

5. Hafta (28.04.2018): Aydınlanma Nedir? Rönesans, Katolik Batı - Protestan Batı

6. Hafta (05.05.2018): Modernizm ve Post-modernizm

Literatür:

Avrupa Tarihi, J.M Roberts, İnkılap Yayınları

Hıristiyanlığın Özü, Ludwig Feuerbach, Say Yayınları

Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik, Umberto Eco, Can Yayınları

Ortaçağı Düşlemek, Umberto Eco, Can Yayınları

Hafıza, Tarih, Unutuş, Paul Ricoeur, Metis Yayınları

Akıl Çağı, Thomas Paine, İş Bankası Yayınları

ABD Tarihi, Alan Nevins, Doğu Batı Yayınları

Latin Amerika’nın Kesik Damarları, EduardoGaleano, Çitlembik Yayınları

Altı Bardakta Dünya Tarihi, TomStandage, Turkuvaz Yayınları

Hellen ve Roma Tarihinin Anahatları, Bülent İplikçioğlu, Arkeoloji Sanat Yayınları

Kapitalizmin Kısa Tarihi, FernandBraudel, Say Yayınları

Doç. Dr. Necmettin DOĞAN ( İstanbul Ticaret Üniversitesi)

Prof. Dr. Bekir Berat ÖZİPEK (İstanbul Medipol Üniversitesi)

 

  1. AVRUPA’NIN YİRMİNCİ YÜZYILI

 

7. Hafta (12.05.2018): 20. Yüzyılın Tarihi Koşulları ve Felsefeye Etkisi

8. Hafta (19.05.2018): Yirminci Yüzyıl Avrupasının Geçirdiği Fikri Dönüşümler

Literatür:

            Batı Düşüncesi - Felsefi Temeller, Ahmet Cevizci, Kasım Küçükalp, İSAM

Felsefe Tarihi, Macit Gökberk, Remzi Kitabevi

Felsefe Tarihi, WeberAlfred, Sosyal Yayınları

Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, David West, Paradigma Yayınları

Batı Felsefesi Tarihi 3, BertrandRussell, Bilgi Yayınları

1900’den Günümüze Büyük Düşünürler, Derleme- 3. Cilt, Etik Yayınları

20. Yüzyıl Felsefe Tarihi, ChristianDelacampagne, İş Bankası Yayınları

Prof. Dr. Ergün YILDIRIM (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Bekir Berat ÖZİPEK ( İstanbul Medipol Üniversitesi)

 

20.05.2018 Saat 11:00 Kapanış ve Sertifika Programı.  • https://fsmsem.fsm.edu.tr/resimler/upload/unnamed2018-03-23-10-10-56am.jpg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi